תמונת שער אתר הכנס.jpg

CHEN BECK

Con'fuZing 2021

 DvT Reshaped and Transformed
April 22-23, 2021

Con’fuZing – DvT Reshaped and Transformed

The First Virtual DvT Conference

22-23 April 2021

To be announced

First DvT Virtual Conference 

Con’fuZing – DvT Reshaped and Transformed

The First Virtual DvT Conference

22-23 April 2021

Contact Us

© 2020 by DVT Israel.